Logistika v obchodní činnosti

Logistika v obchodní činnosti

Základní údaje

Název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Anotace: studijní obor pro absolventy základní školy
Délka přípravy: 4 roky studia (5 dnů v týdnu)
Ukončení studia: maturitní zkouškou
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému profesnímu uplatnění v oblastech logistiky a obchodní činnosti. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z logistiky, obchodního provozu, účetnictví a daní, ekonomiky, chodu podniku, mezinárodního obchodu, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situaci v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Možnosti uplatnění

Logistika patří k moderním, dynamicky se rozvíjejícím oborům. Získané vědomosti jsou uplatnitelné jak v pracovním, tak i v běžném životě. Absolventi získají vhodné uplatnění na trhu práce např. jako logistici v obchodní činnosti různých typů firem – prodejny, obchodní řetězce, logistici skladových operací, či logistici ve službách, ale i v přepravních společnostech. Studenti se mohou také uplatnit jako pracovníci přepážky v pojišťovnách, bankách a směnárnách. Během studia jsou žáci vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní etiky.

Výuka je směřována k tomu, aby si absolvent po složení maturitní zkoušky mohl zvolit zaměstnání nebo některou z forem dalšího vzdělávání, jako např. studium na vysoké škole, studium na vyšší odborné škole, jazykové škole, případně aby využil získaných vědomostí, svých dovedností, k realizaci vlastního podnikatelského plánu a podnikatelských aktivit.