Kritéria hodnocení profilové části MZK

Kritéria hodnocení profilové části MZK

V souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zveřejňuje ředitelka školy kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2023/2024.

1. Blok ekonomických předmětů – ústní forma

25 témat, doba přípravy 15 minut, doba trvání zkoušky 15 minut.

Konečná známka je výsledkem dohody mezi zkoušejícím a přísedícím.

Hodnocení prospěchu žáka se provádí klasifikačními stupni:

 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

Stupeň 1 (výborný) – žák zodpoví otázku samostatně a v celém rozsahu. Pohotově a správně reaguje na podotázky položené zkoušejícím, příp. přísedícím.

Stupeň 2 (chvalitebný) – žák zodpoví otázku v podstatě samostatně a v celém rozsahu, přípustné jsou drobnější nepřesnosti.

Stupeň 3 (dobrý) – v odpovědi žáka jsou nepodstatné mezery a chyby, které žák dokáže s pomocí zkoušejícího, příp. přísedícího opravit.

Stupeň 4 (dostatečný) – v odpovědi žáka jsou vážné mezery a chyby. V ústním projevu jsou vážné nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti.

Stupeň 5 (nedostatečný) – v odpovědi žáka jsou velmi závažné a značné nedostatky, které nedokáže opravit ani s pomocí zkoušejícího, příp. přísedícího.

2. Maturitní práce a její obhajoba

Po odevzdání maturitní práce je vyhotoven písemný posudek, ve kterém navrhne známku jak vedoucí práce, tak i oponent. Práce je hodnocena komplexně, tzn. z hlediska obsahového a odborného, z hlediska úrovně technického zpracování a jazykové správnosti. Posudek je předán žákovi společně s vysvědčením za poslední ročník.

Doba trvání obhajoby maturitní práce včetně přípravy je 20 minut.

Při profilové zkoušce je maturitní práce a její obhajoba hodnocena následujícím způsobem:

Žák získá celkem 5 dílčích známek

 1. od vedoucího práce /viz posudek/
 2. od oponenta /viz posudek/
 3. za technické zpracování
 4. za jazykovou správnost
 5. za celkovou úroveň prezentace /vystupování žáka, pohotovost, schopnost navázat kontakt a zodpovídat dodatečně položené otázky/

a výsledné hodnocení je jejich průměrem.

3. Praktická zkouška z Účetnictví

Bude konána v jednom dni, v rozsahu nejdéle 420 minut.

Verze: A, C

Hodnocení:

část body
rozvaha 8
dopočet ZK 2
701 1
předkontace 56
téčka 10
710 7
702 6
DZP 2
Odpisy 8 (3 – lineár, 5 – zrychlené)
celkem 100

Klasifikace:

85 b včetně – 100 1
70 b včetně – 84 2
56 b včetně – 69 3
40 b včetně- 55 4
39 a méně 5

Verze: B

Hodnocení:

část body
rozvaha 8
dopočet ZK 2
701 1
předkontace 56
téčka 10
710 7
702 6
DPH 1
výpočet čisté mzdy 9
celkem 100

Klasifikace:

85 b včetně – 100 1
70 b včetně – 84 2
56 b včetně – 69 3
40 b včetně- 55 4
39 a méně 5

 

4. Český jazyk a literatura

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

Výborný

 • Text plně odpovídá zadanému tématu a útvaru.
 • Pravopisné a tvaroslovné chyby se téměř nevyskytují ( 0 – 1 chyba).
 • Slovní zásoba je motivovaná a bohatá, odpovídá komunikační situaci.
 • Výstavba větných celků je promyšlená.
 • Kompozice textu je precizní.

Chvalitebný

 • Text odpovídá tématu a útvaru, ale objevují se ojedinělé chyby v pravopisu a tvarosloví (2 – 3 chyby).
 • Slovní zásoba je spíše bohatá – je funkční a srozumitelná.
 • Výstavba větných celků je promyšlená a funkční.
 • Celková kompozice textu je promyšlená, vyvážená a srozumitelná.

Dobrý

 • Text v zásadě odpovídá útvaru a zadanému tématu.
 • Pravopisné a tvaroslovné chyby jsou častější (4 – 6 chyb).
 • Slovní zásoba je postačující.
 • Výstavba větných celků je spíše jednodušší, objevují se odchylky od pravidelné větné stavby.
 • Kompozice je v některých místech nahodilá a těžce pochopitelná.

Dostatečný

 • Text se od zadaného tématu značně odklání, útvar vykazuje podstatné nedostatky.
 • Slovní zásoba je nemotivovaná a omezená.
 • Výstavba větných celků je jednoduchá s odchylkami od pravidelné větné stavby.
 • Kompozice textu je nepřehledná a vykazuje ve větší míře nedostatky.

Nedostatečný

 • Text se nevztahuje k zadanému tématu.
 • Text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace.
 • Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují ve vysoké míře (10 a více chyb).
 • Chyby mají zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Slovní zásoba je nemotivované chudá až primitivní.
 • V textu se vyskytují ve vysoké míře výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.
 • Volba slov a slovních spojení zásadní narušuje porozumění textu.
 • Větné celky jsou jednoduché a mají zásadní nedostatky.
 • Text je neudržitelný a chaotický.

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

PRACOVNÍ LIST

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

 1. část  • zasazení výňatku do kontextu díla   • téma a motiv • časoprostor • kompoziční výstavba  • literární druh a žánr      max. 4 b. 
 2. část  • vypravěč / lyrický subjekt • postava   • vyprávěcí způsoby • typy promluv   • veršová výstavba                                     max. 4 b. 
 3. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku                                             max. 4 b.

LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT

 • kontext autorovy tvorby • literární / obecně kulturní kontext    max. 4 b.    

 

ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU

 1. část   • souvislost mezi výňatky   • hlavní myšlenka textu   • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu   • domněnky a fakta   • komunikační situace (např. účel, adresát)                                                                                           max. 4 b.   
 2. část   • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku      max. 4 b.

Jazyková kultura       max. 4 b.

CELKEM MAXIMÁLNĚ   28 bodů

 

Kritéria hodnocení

Počet bodů Známka
25- 28 výborný
21- 24 chvalitebný
17- 20 dobrý
13- 16 dostatečný
0-12 nedostatečný

 

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

Výsledné hodnocení maturitní zkoušky z předmětu český jazyk je určeno vyhláškou

č. 177/2009 Sb. v platném znění

 

5. Cizí jazyk

Písemná práce

Dílčí zkoušku, konanou formou písemné práce, vykoná žák úspěšně, pokud dosáhne

v případě zkušebního předmětu cizí jazyk 44 procentních bodů. V absolutních bodech je hodnota hranice úspěšnosti 7.

Dílčí zkouška konaná formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá

z jedné části se samostatným zadáním.  Žák vybírá ze dvou zadání. Délka vypracování práce je 90 minut. Práce je hodnocena podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce vyplývá z výsledného součtu bodů.

 

Kritéria hodnocení:

 1. Zpracování zadání / Obsah písemné práce / Rozsah/ Naplnění útvaru
 2. Organizace a koheze textu
 3. Slovní zásoba (rozsah a správnost na úrovni B
 4. Mluvnické prostředky (rozsah a správnost odpovídající výstupní úrovni B1)

 

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4. Distribuce bodů reflektuje obvyklou klasifikaci dle následující tabulky.

Klasifikace splnění jednotlivých kritérií Počet bodů
výborný 4
chvalitebný 3
dobrý 2
dostatečný 1
nedostatečný 0

Je-li za zpracování zadání, obsah písemné práce a rozsah udělen pouze jeden bod, práce dále není hodnocena dle zbylých kritérií a je automaticky hodnocena jako nedostatečná.

Dílčí kritérium I. části je hodnoceno počtem bodů „0“ v případě:

 1. nedodržení tématu / komunikačního cíle: text nebo většina textu se nevztahuje k zadanému tématu / komunikační situaci;
 2. nedodržení typu textu: není dodržen funkční styl a slohový postup;
 3. nedodržení délky textu: text nesplňuje minimální požadovaný rozsah slov.

 

Maximální počet dosažitelných bodů za písemnou práci je 16 (4x 4).

Převod získaných bodů na známku je následující:

Počet bodů Výsledné hodnocení písemné práce
14-16 výborný
12-13 chvalitebný
10-11 dobrý
7-9 dostatečný
0-6 nedostatečný

 

Očekávané útvary z cizího jazyka

 1. Neformální dopis
 2. Článek
 3. Vypravování
 4. Charakteristika
 5. Popis

Rozsah práce

Práce je psána v rozsahu 200-220 slov včetně nadpisu, pokud útvar vyžaduje.

Ústní zkouška

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládá ze čtyř částí souvisejících s jedním tématem uvedených na pracovním listu. Témata jsou v souladu s učivem probíraným dle ŠVP.

Struktura pracovního listu:

 1. Otázky na dané téma
 2. Popis a porovnávání obrázků
 3. Samostatná prezentace na dané téma doplněná otázkami zkoušejícího
 4. Komunikační situace na ověření odborné slovní zásoby

 

Jednotlivé části ústní zkoušky jsou známkovány obvyklou stupnicí 1-5. Výsledná známka je vypočítávána aritmetickým průměrem, a to tak že:

Aritmetický průměr Klasifikace
1,00-1,49 1
1,50-2,49 2
2,50-3,49 3
3,50-4,49 4
4,50-5,00 5

  

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK

Výsledné hodnocení maturitní zkoušky z předmětu cizí jazyk je určeno vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění.

 

V Kolíně 20.9. 2023, Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy