Profilová část maturitní zkoušky 2023/2024

Profilová část maturitní zkoušky 2021/2022

64-41-L/51 Podnikání nástavbové studium

 • Profilová část MZK je veřejná s výjimkou jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka, zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné.

A. Praktická zkouška z účetnictví (písemná forma) – doba trvání: v jednom dni  nejdéle 420 minut
žák:

 • sestavuje počáteční rozvahu firmy (podnikatele, který vede ÚČE) v běžném účetním období ze zadaných stavů aktiv a pasiv z konce minulého účetního období
 • při sestavování počáteční rozvahy dopočítá výši základního kapitálu (hospodářského výsledku, jiné složky vlastního kapitálu) firmy (podnikatele)
 • otevírá účty pro všechny rozvahové položky pomocí účtu 701 – Počáteční účet rozvažný
 • předkontuje zadané účetní případy, dopočítá chybějící peněžní částky
 • otevírá chybějící rozvahové, výsledkové, analytické účty a zapisuje do nich jednotlivé účetní případy přesně dle předkontace
 • uzavírá všechny použité účty – zjišťuje a zapisuje jejich obraty a konečné stavy (konečné obraty)
 • převádí podvojným zápisem konečné obraty výsledkových účtů na účet 710 – Účet zisků a ztrát
 • pomocí údajů na účtu 710 – Účet zisků a ztrát zjišťuje hospodářský výsledek firmy (podnikatele)
 • převádí podvojným zápisem konečné stavy rozvahových účtů na účet 702 – Konečný účet rozvažný včetně hospodářského výsledku
 • dle konečného stavu účtu 343 – Daň z přidané hodnoty zjistí, zda má firma (podnikatel) vůči finančnímu úřadu daňovou povinnost nebo nárok na odpočet DPH (pohledávku) a v jaké výši
 • sestavuje kontrolní soupisku analytických účtů k účtu 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění nebo u majetku firmy (podnikatele) vypočítá daňové odpisy rovnoměrné a zrychlené pro všechny roky odepisování nebo vypočítá čistou mzdu zaměstnance

B. Blok ekonomických předmětů (ústní zkouška)    Ekonomika podniku, Management, Marketing, Právo a Mezinárodní obchod

 • Rozsah: 25 okruhů
 • Doba přípravy: 15 minut                  Doba trvání zkoušky: 15 minut
 • Témata:
  • Ekonomika podniku – základní ekonomické pojmy, makroekonomie, mikroekonomie, bankovnictví
  • Management – vznik a vývoj managementu, jednotlivé managerské funkce
  • Marketing – vznik a vývoj managementu, marketingové prostředí, marketingový výzkum, spotřebitelský trh a chování zákazníků, marketingový mix – nástroje marketingu, reklama
  • Právo – Obchodní zákoník a Živnostenský zákon, pracovní právo
  • Mezinárodní obchod – základy zahraničního obchodu, postavení České republiky v mezinárodním obchodu, zahraničně obchodní politika, Česká republika jako člen EU

C. Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí  Prezentace podnikatelského záměru v programu Power Point –  viz Zadání maturitní práce

 • Doba trvání obhajoby: 20 minut

 

 • D. Český jazyk a literatura – písemná práce  a ústní zkouška
 • Písemná práce – rozumí se jí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah je 250 slov, doba trvání je 110 minut včetně času na volbu zadání. Žák má možnost používat Pravidla českého pravopisu. Pro písemnou práci jsou stanovena 4 zadání. Po zahájení si žák l zadání zvolí. Zadání práce obsahuje název zadání, způsob zpracování  zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba písemné práce z českého jazyka a literatury o 40%. Při konání písemné práce může použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
 • Ústní zkouška – pro ni je stanoven seznam literárních děl (viz Seznam literárních děl). Žák odevzdá ředitelce školy svůj seznam literárních děl do 31. 3. 2022 pro jarní období a do 30.6. 2022 pro podzimní období. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.  Neodevzdá-li žák ve stanoveném termínu vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.

E. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška

 • Písemná práce – rozumí se jí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200-220 slov, písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Při konání práce žák může použít překladový slovník.  Bezprostředně před zahájením zkoušky budou žákům zpřístupněna 2 zadání, žák si po zahájení zkoušky l zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název, způsob zpracování, popřípadě výchozí text k zadání.
 • Ústní zkouška – pro ústní zkoušku je stanoveno 20 témat, uskutečňuje se formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávání v oblasti odborného vzdělávání. Příprava ke zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

 

V Kolíně 20. 9. 2023

Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy