Zadání maturitní práce

 • V souladu s §15 vyhl.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuji Zadání maturitní práce pro školní rok 2023/2024:

  Zadání maturitní práce pro třídy 3.DS a 2.ND

  • Téma práce: Podnikatelský záměr
  • Vedoucí práce: 3.DS Ing. Lukáš Miřatský, 2.ND Ing. Jana Grobelná
  • Oponent:                       Ing. Jana Grobelná              Ing. Lukáš Miřatský
  • Konečný termín odevzdání: 29.3.2024
  • Dílčí termíny: 1) 30. 11. 2023 2)  31. 1. 2024 3) 29. 2. 2024
  • Forma: MS PowerPoint + ústní prezentace

  Celá práce bude rozdělena do 3 částí /viz osnova/ se samostatnými dílčími termíny odevzdání. Nedodržení dílčích termínů odevzdání práce bude zohledněno v celkovém hodnocení!!!

  Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Uzná-li ředitel omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v řádném termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

  Konečná forma odevzdání

  1. 1x digitální ( MS PowerPoint) – uložit do učebny Googlu
  2. 1x vytištěná verze /stačí černobílá/

  Osnova prezentace

  1. část – termín odevzdání 30. 11. 2023  /pouze v elektronické podobě/
  • Identifikace firmy – název, sídlo
  • Právní forma firmy
  • Předmět podnikání a popis produktů
  2. část – termín odevzdání 31. 1. 2024 /pouze v elektronické podobě/
  • Analýza trhu a formy propagace
  • SWOT analýza
  • Personální zajištění a organizační schéma
  3. část – termín odevzdání 29. 2. 2024 
  • Podnikatelský rozpočet a zdroje krytí
  • Plán nákladů a výnosů /příp. příjmů a výdajů/

  Pokyny pro zpracování

  • Rozsah prezentace minimálně 12 snímků
  • V prezentaci bude použita vhodně zvolená grafická úprava

  Kritéria hodnocení

  • obsah práce
  • technické a grafické zpracování
  • gramatická a jazyková stránka
  • dodržení dílčích termínů odevzdání a spolupráce s vedoucím práce
  • délka obhajoby maturitní práce je 15 minut

  V Kolíně dne 20.9. 2023,  Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy