O Střední škole obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
Škola zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik a praxi v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, s výučním listem a nástavbové studium.

Charakteristika školy

 • škola působí od roku 1924 – Odborná hospodářská škola v Kolíně
 • od roku 1958 Učňovská škola
 • od 1.1.1981 SOU Kolín
 • od 1. září 1990 zahájilo SOU obchodní v Kolíně činnost střední školy
 • v červnu 1996 byla zařazena do sítě škol s názvem Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42
 • od 1. 9. 2008 Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Škola zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik a praxi v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, s výučním listem a nástavbové studium v denní i dálkové formě v oborech zaměřených svou náplní do sféry obchodu a podnikání (Ekonomika a podnikání, Prodavač, Pekař, Aranžér, Podnikání). Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce vzhledem k tomu, že po celou dobu studia vykonávají odborný výcvik a praxe přímo ve firmách.

Teoretická výuka probíhá v areálu školy, kde je k dispozici 21 učeben, z toho 7 odborných, 2 aranžérské dílny a 1 učebna odborného výcviku a praxe, knihovna odborné literatury i beletrie, tělocvična. Škola se nachází na konci města, obklopena venkovním areálem s upravenými stromy, keři, trávníky a odpočinkovou plochou, kde mohou žáci během polední přestávky relaxovat. Školu je možné si prohlédnout prostřednictvím zpracované Virtuální prohlídky.

Ve všech kmenových učebnách jsou nové lavice, nábytek, počítač s připojením k internetu a datový projektor, ve dvou učebnách je umístěna multimediální tabule, dvě učebny jsou vybaveny pro výuku ICT. Všechny počítače školy jsou připojeny k intranetu, všichni učitelé jsou vybaveni notebookem, učitelé i žáci mají k dispozici adresář pro ukládání souborů pro využití ve výuce.

Škola má velmi pěkně vybavenou knihovnu, odbornou literaturou i beletrií, kterou si žáci mohou půjčovat dle výpůjčního řádu. O poledních přestávkách i po vyučování mají přístup k získávání informací z internetu. Do výuky jsou zahrnovány návštěvy kina a divadla, výchovně vzdělávací akce zaměřené odborně i k získání poznatků z různých oblastí života společnosti (zdravotní, pracovně právní, k ochraně před patologickými jevy, zeměpisné apod.)

Pro své žáky škola zajišťuje k rozšíření teoretických poznatků odborné exkurze ve výrobních firmách, návštěvy výstav a veletrhů zaměřených na terciální sféru. Žáci jsou zapojováni do odborných soutěží i soutěží všeobecných znalostí, a to i v rámci zemí EU. Své znalosti si rozšiřují i zpracováváním projektů.

V rámci mimoškolních aktivit se účastníme soutěží organizovaných Středočeským krajem i různými institucemi.

Ve škole pracuje pět předmětových komisí, které koordinují přípravu tematických plánů, propojování teoretického vyučování s odborným výcvikem, výběr učebnic, přípravu závěrečných a maturitních zkoušek, výběr učebních pomůcek, zadávání úkolů žákům, kteří uskutečňují praxi u jednotlivých firem, zapojování žáků do soutěží.

Škola již řadu let pravidelně dosahuje vynikající výsledky v mistrovství ČR oboru prodavač, ocenění za umístění aranžérů ve výtvarných soutěžích, její žáci získávají Ocenění Hospodářské komory ČR pro nejlepší absolventy a škola za vysokou úroveň praktické přípravy.

Od roku 2003 spolupracujeme se Střední odbornou školou obchodu a služeb v Rimavské Sobotě na Slovensku. Naši žáci se dobře umísťují v soutěžích na mezinárodní úrovni, mají možnost rozšiřovat své vědomosti a dovednosti na zahraničních stážích financovaných z programů EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, Erasmus+).

Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Řeší problémy v oblasti prevence i individuální problémy žáků. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, s PPP regionu. Jsou organizovány přednáškové akce se zdravotní a preventivní tematikou. Škola má zpracován minimální preventivní program a program prevence proti šikaně. Jejich plnění je kontrolováno a konzultováno s vedením školy i s třídními učiteli.

Základní cíle vzdělávání

 • Všeobecné vzděláváníObecným cílem všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků. Škola navazuje na vědomosti, dovednosti a postoje, které žáci získali na základní škole. Přitom klade důraz na rozvoj těch kvalit člověka, jež jsou důležité pro jeho uplatnění v demokratické a humanitní společnosti, zaměřuje se na jeho přípravu v podmínkách rychle se měnící společnosti, ale zároveň na jeho přípravu žít v souladu s prostředím, okolním světem i se sebou samým.
  • Jazykové vzdělávání – Ve vzdělávacím procesu školy zaujímá významné místo, neboť rozvíjí schopnosti žáků komunikovat, učí je užívat jazyka jako prostředku myšlení a nástroje k výměně informací a zároveň přispívá k celkové kultivaci jejich vyjadřování a chování. Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku českého jazyka a výuku jednoho nebo dvou cizích jazyků.
  • Společenskovědní vzdělávání – Shrnuje poznatky z řady vědních disciplín – historie, sociologie, politologie, etiky, psychologie, státoprávní teorie atd. Cílem je nejen osvojení poznatků, ale především jejich uplatnění v životě společnosti. Mají žákovi usnadnit pochopení sebe samého i druhých lidí, naučit se žít v užším i širším společenství.
  • Matematické vzdělávání – Rozvíjí početní dovednosti a návyky žáků, má je vybavit poznatky potřebnými pro studium daného oboru, tak i pro úspěšnou činnost v profesi i v každodenním životě. Zároveň se významně podílí na utváření a rozvoji intelektuálních schopností žáků, především logického myšlení.
  • Přírodovědné vzdělávání – Zahrnuje vybrané poznatky z chemie, fyziky, biologie, zdravovědy a ekologie. Žáci si osvojují základní pojmy a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě, učí se chápat nebezpečí ohrožení přírody činnostmi člověka a zároveň zaujímat vlastní postoje k oblasti péče o životní prostředí.
  • Estetické vzdělávání – Má především kultivovat a vychovávat osobnost žáka, prostřednictvím konkrétních uměleckých a estetických výtvorů různých žánrů formovat jeho specifické dovednosti, návyky a postoje.
  • Rozvoj tělesné kultury – I když tato oblast zahrnuje i získání určitého množství vědomostí, zejména z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy, jejím hlavním cílem je vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, o rozvoj fyzických dispozic. Škola klade důraz na to, aby mezi jednotlivými složkami všeobecného vzdělávání nebyly strohé hranice a zároveň nebyly upřednostňovány pouze vědomostní cíle, ale také, a to někdy na prvém místě, vytvářeny žádoucí dovednosti, postoje a hodnoty.
 • Odborné vzděláváníOdborné vzdělávání SŠO je orientováno do oblastí obchodu. V této oblasti ve škola úzce spolupracuje s firmami obchodního zaměření, v nichž žáci absolvovali odborný výcvik a praxi. Okruh předmětů, který je včleněn do celku odborného vzdělávání, je široký (ekonomika, obchodní provoz, administrativa, logistika, účetnictví, propagace, zbožíznalství, marketing, management, mezinárodní obchod) a jednotlivé předměty na sebe musí navazovat, prolínat se. Jen tak mohou žáci získávat komplexní pohled na ekonomické jevy a situace, se kterými se budou v každodenní praxi setkávat. Musí se naučit analyzovat příčiny a vyvozovat důsledky výše uvedených jevů a situací. Výuka v odborných předmětech probíhá po linii teoretické a praktické. Žákům je tak umožněno konfrontovat teoretické poznatky s obchodní praxí. Nejdůležitějším úkolem je poskytnout žákům širokou profesně koncipovanou orientaci, která jim umožní vstup do všech druhů obchodních a propagačních firem výrobního i zprostředkovatelského charakteru, obchodních společností, družstev, do firem provozujících zahraniční obchod a cestovní ruch všech forem podnikání. Žáci dostávají motivační finanční odměnu za produktivní práci. Její výše je závislá na studijních výsledcích, docházce i pracovním nasazení žáka.

Zřizovatelem Střední školy obchodní je Středočeský kraj

 

 

Kontaktní údaje:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

IČO: 70891095
ústředna: 257 280 111
fax: 257 280 203
e-mail: info@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
www.stredocech.cz

Studijní obory
prodavac_2
Prodavač 66-51-H/01

3 letý obor pro chlapce a dívky zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

pekar
Pekař 29-53-H/01

3 letý obor pro chlapce a dívky zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

aranzer
Aranžér 66-52-H/01

3 letý obor pro chlapce a dívky zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

podnikani
Podnikání

Nástavbové studium denní – studijní obor pro absolventy všech učebních oborů