Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímáme žáky do těchto oborů:

Studijní obory (čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční a daňový specialista

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Logistika v obchodní činnosti

Učební obory (tříletý učební obor s výučním listem, denní forma vzdělávání)

66-51-H/01 Prodavač – asistent prodeje smíšené zboží

Nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání

(studijní obor zakončený maturitní zkouškou pro absolventy tříletých  učebních oborů s výučním listem)

tříletý – dálková forma vzdělávání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční a daňový specialista                4
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Logistika v obchodní činnost                 3
66-51-H/01 Prodavač – asistent prodeje smíšené zboží 11
64-41-L/51 Podnikání – dálkové  14

Termín podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení

od 28. 6. 2024  –  4. 7. 2024

Přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může být uvedeno více oborů vzdělání  školy.

Kritéria přijímacího řízení

Obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční a daňový specialista

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Logistika v obchodní činnosti

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Konání  přijímací zkoušky a její výsledek:
  • termíny konání: 15. 7. 2024
  • písemný test z českého jazyka a literatury – 60 minut;
  • písemný test z matematiky  – 70 minut.
 • Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  (Připadá-li některý ročník do školního roku 2019/2020, nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
 • U uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a v souladu se školským zákonem nekoná na základě žádosti přijímací zkoušku z českého jazyka, ověří škola znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání rozhovorem (v den konání zkoušky). Pokud uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat. Uchazeč se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií, zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.
 • Uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie), promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem (v den konání zkoušky).
 • Prokázání oprávněnosti pobytu na území České republiky (platí pro cizince dle § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Způsob hodnocení uchazečů:

 1. Počet bodů získaných v přijímací zkoušce z ČJL (0 – 50 bodů) a MAT (0 -50 bodů) – max. 100 bodů. Tato část představuje 80 % celkového výsledku.
 2. Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1 pololetí 9. třídy – max. 25 bod, viz tabulka.. Tato část představuje 20% celkového výsledku.

Tabulka přiřazení bodů k průměrnému prospěchu

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 – 1,5 25
1,51 – 2,0 20
2,01 – 2,5 15
2,51 – 3,0 10
3,01 –  3,5 5
3,51 – 4,0 0

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria:

 1. Lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky – celkem.
 2. Pokud shoda stále trvá – lepší prospěch v předmětech ČJL, MAT a 1. cizí jazyk.

v 1. a 2. pololetí 8. třídy a pololetí 9. třídy  na ZŠ jejich součtem.

Kritéria přijímacího řízení

Obory:

66-51-H/01 Prodavač – asistent prodeje smíšené zboží

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy  (Připadá-li některý ročník do školního roku 2019/2020, nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Pokud se uchazeč hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00.
 • Zdravotní způsobilost stanovená pro daný obor v nařízení vlády potvrzená lékařem.
 • Přijímací zkoušky se nekonají.
 • U uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, ověří škola znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání rozhovorem. Pokud uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
 • Prokázání oprávněnosti pobytu na území České republiky (platí pro cizince dle § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění)

Způsob hodnocení uchazečů:

O pořadí uchazečů rozhodne celkový průměr známek na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.  Pokud se uchazeč hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00. V případě bodové shody rozhoduje lepší prospěch v předmětech v 1. a 2. pololetí 8. třídy a pololetí 9. třídy  na ZŠ jejich součtem  – ČJL, MAT a 1. cizí jazyk.

Maximální počet získaných bodů je 50 – viz tabulka

Tabulka přiřazení bodů k průměrnému prospěchu

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 – 1,3 50
1,31 – 1,6 45
1,61 – 1,9 40
1,91 – 2,2 35
2,21 –  2,5 30
2,51 – 4,0 0

Kritéria přijímacího řízení

Obor:

64-41-L/51 Podnikání (dálková forma)

 • Přijat může být uchazeč, který úspěšně absolvoval ve 3. ročníku oboru vzdělání s kódem H.
 • Konání přijímací zkoušky a její výsledek:
  • termíny konání: 15. 7.  2024
  • písemný test z českého jazyka a literatury – 60 minut;
  • písemný test z matematiky  – 70 minut.
 • Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 2. ročníku  a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru s výučním listem.  (Připadá-li některý ročník do školního roku 2019/2020, nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
 • U uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a v souladu se školským zákonem nekoná na základě žádosti přijímací zkoušku z českého jazyka, ověří škola znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání rozhovorem. Uchazeč  se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií, zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.
 • Uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie) promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem.
 • Prokázání oprávněnosti pobytu na území České republiky (platí pro cizince dle § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Způsob hodnocení uchazečů:

 1. Počet bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce z ČJL (0 – 50 bodů) a MAT (0 -50 bodů) – max. 100 bodů. Tato tabulka část představuje 80 % celkového výsledku.
 2. Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 2. ročníku  a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru s výučním listem.  – max. 25 bodů, viz tabulka. Tato část představuje 20% celkového výsledku.

 

Tabulka přiřazení bodů k průměrnému prospěchu

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 – 1,5 25
1,51 – 2,0 20
2,01 – 2,5 15
2,51 – 3,0 10
3,01 –  3,5 5
3,51 – 4,0 0

 

Rozhodnutí o přijetí

17. 7. 2024 (bude uveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole a  na webových stránkách školy).

Podle § 183 novely školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě vyhotovuje. Uchazeč je do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí povinen potvrdit úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání (a to pouze v jednom oboru vzdělání). Odvolání lze podat do 3 dnů od vydání rozhodnutí.

V Kolíně 21. 6. 2024

Mgr. Zdeňka Pavlíková

ředitelka školy