Podnikání – nástavbové studium denní

Podnikání - nástavbové studium denní

Základní údaje

Název oboru: Podnikání 64-41-L/51 Nástavbové studium denní

Anotace:studijní obor pro absolventy všech učebních oborů

Délka přípravy:2 roky studia (5 dnů v týdnu)

Ukončení studia:maturitní zkouškou

Dosažené vzdělání:úplné střední odborné

Tento obor lze studovat i ve variantě Podnikání – nástavbové studium dálkové.

Charakteristika

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.

V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situaci v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Možnosti uplatnění

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se absolventi mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách dle platných právních předpisů.