Podnikání – nástavbové studium dálkové

Podnikání – nástavbové studium dálkové

Učební plán – Podnikání – nástavbové studium dálkové

Kód a název oboru vzdělání: 64 – 41 – L/51 Podnikání

Název ŠVP: Podnikání

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka studia: 3 roky

Forma studia: dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Povinné
Český jazyk a literatura 30 30 40 100
Cizí jazyk 30 30 40 100
Matematika 30 30 40 100
Informační a komunikační technologie 10 10 10 30
Ekonomika podniku 20 20 20 60
Účetnictví 40 30 20 90
Písemná a elektronická komunikace 20 10 0 30
Právo 0 20 0 20
Management 0 10 0 10
Marketing 0 0 10 10
Psychologie 10 0 0 10
Chod podniku 0 0 20 20
Mezinárodní obchod 10 10 0 20
Celkem konzultací za školní rok 200 200 200 600

Poznámky

Východiskem pro tvorbu ŠVP je rámcový vzdělávací program 64-41L/51 Podnikání.

Cizím jazykem je anglický, německý nebo ruský jazyk.

Škola zařazuje předměty dvou volitelných oblastí: matematické vzdělávání – matematiku, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích – ICT.

Disponibilní hodiny jsou určeny pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových témat, posílení hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, pro podporu zájmové orientace žáků.

Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost Počet týdnů v ročníku
1. 2. 3.
Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 30
Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce) 7 7 5
Maturitní zkouška 0 0 2
Celkem 40 40 37