Prodavač – zkrácené studium

Prodavač - zkrácené studium

Učební plán – Prodavač – zkrácené studium

Kód a název oboru vzdělání: 66 – 51 – H/01 Prodavač

Název ŠVP: Prodavač- zkrácené studium

Stupeň vzdělání: střední odborné

Délka studia: 1 rok

Forma studia: denní studium

Datum platnosti: od 1.9.2014 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
Zbožíznalství 1 1
Obchodní provoz 1 1
Daňová evidence 0,5 0,5
Ekonomika 1 1
Provozní administrativa 0,5 0,5
Odborný výcvik 31 31
Celkem 35 35

Poznámky

Zkrácený učební plán v délce 1 roku je určen pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Teoretická výuka je organizována formou konzultací, a to pouze z předmětů, které určují odborné zaměření žáka. (viz učební plán). Četnost konzultací je dána nutností a potřebou žáka samotného žáka osvětlit si dané téma i teoreticky (konzultační hodiny, účast ve vyučovací hodině). Žák je hodnocen z předmětu jednou za čtvrtletí formou dílčí zkoušky. Známka v pololetí je stanovena z výsledků dvou dílčích zkoušek. Odborný výcvik je organizován v rozsahu 31 hodin týdně.