Maturita

Maturita

 

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2023/2024

Podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., v platném znění, zveřejňuji následující informace k maturitní zkoušce, která proběhne ve školním roce 2023/2024.

Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platné znění, a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách, v platném znění, a v souladu s učebními dokumenty školy a s katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

1. Společná část maturitní zkoušky (MZK)

  • Společná část MZK se skládá ze 2 povinných zkoušek : z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, kde si žák zvolí mezi matematikou a cizím  jazykem vyučovaným ve škole.
  • Zkoušky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika jsou konány formou didaktického testu.
  • Délka trvání testu: ČJL – 85 minut, cizí jazyk – 110 minut (z toho 40 minut na poslech a 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), MAT 135 minut. Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se a na jeho žádost prodlužuje doba konání DT z ČJL o 30 minut a má možnost využít překladový slovník, z matematiky  o 10 minut a má možnost použít překladový slovník.
  • Nepovinné zkoušky ve společné části mohou být nejvýše 2 a žák je může konat pouze z matematiky, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku, a cizího jazyka vyučovaného ve škole, z něhož nekoná povinnou zkoušku.
  • MZK konané formou didaktického testu jsou neveřejné.
  • Žák vykoná úspěšně společnou část MZK, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se společná část MZK skládá.

2. Profilová část maturitní zkoušky (MZK)

3. Nepovinná maturitní zkouška

Zadání maturitní práce

Seznam literárních děl

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

Cvičné testy

Cermat – průvodce přihlášením žáka

 

V Kolíně 20.9. 2023

Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy