Asistent prodeje

Asistent prodeje

Učební plán – Asistent prodeje

Kód a název oboru vzdělání: 66 – 51 – H/01 Prodavač

Název ŠVP: Asistent prodeje

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní studium

Datum platnosti: od 1.9.2019 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Německý jazyk / Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 2 1 4
Základy přírodních věd 2 1 0 3
Zdravověda 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1,5 2,5
Daňová evidence 0 0 1,5 1,5
Zbožíznalství 2 2 2,5 6,5
Obchodní provoz 1 1 2 4
Psychologie prodeje 1 0 0 1
Propagace 0 1 0 1
Provozní administrativa 1 1 1 3
Obchodní počty 1 0 0 1
Hospodářský zeměpis 0 1 1 2
Technika prodeje 3 3 3 9
Odborný výcvik 12 14,5 14,5 41
Celkem 32 34,5 34 100,5
B. Nepovinné vyučovací předměty
Cvičení českého jazyka 0 0 1 1
Cvičení z cizího jazyka 0 0 1 1
Cvičení z matematiky 0 0 1 1

Poznámky

Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Při odborném výcviku jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.

Praktické činnosti formou odborného výcviku jsou realizovány v předmětech Technika prodeje a Odborný výcvik. Předmět Technika prodeje je realizován v odborné učebně a doplněn o návštěvy odborných pracovišť, exkurze a školní projekty.Odborný výcvik probíhá na pracovištích školy pod odborným vedením učitele odborného výcviku a na smluvních pracovištích, kde žáci pracují pod dozorem instruktora.

Přírodovědné vzdělávání je v ŠVP rozděleno: 1. ročník – fyzikální, ekologické a biologické vzdělávání, 2. ročník – chemické vzdělávání

Do třetího ročníku studia jsou zařazeny nepovinné vyučovací předměty jako cvičení k procvičení a rozšíření znalostí z daných předmětů. Příprava je zaměřena na přípravu žáků k vyššímu stupni vzdělávání.