Aranžér

Učební plán - Aranžér

Učební plán – Aranžér

Kód a název oboru vzdělání: 66 – 52 – H/01 Aranžér

Název ŠVP: Aranžér

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní studium

Datum platnosti: od 1. 9. 2018 počínaje 2. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Německý jazyk / Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 2 1 4
Základy přírodních věd 2 1 0 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Zdravověda 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie 1 1 0 2
Ekonomika 0 1 1,5 2,5
Daňová evidence 0 0 1,5 1,5
Zbožíznalství 1 1 0,5 2,5
Propagace a služby 2 1 1 4
Odborné kreslení 1 0,5 1 2,5
Písmo 2 1 1 4
Dějiny umění 0 0 1 1
Počítačová grafika 0 1 1 2
Technika aranžování 1 1 1 3
Odborný výcvik 14 16,5 16,5 47
Celkem 32 33 33 98
B. Nepovinné vyučovací předměty
Cvičení z českého jazyka 0 0 1 1
Cvičení z cizího jazyka 0 0 1 1
Cvičení z matematiky 0 0 1 1

Poznámky

Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Při odborném výcviku jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.

Praktické činnosti formou odborného výcviku jsou realizovány v předmětech Technika aranžování a Odborný výcvik. Tyto předměty jsou realizovány v odborné učebně a doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze a školní projekty pod odborným vedením učitelky odborného výcviku.

Přírodovědné vzdělávání je v ŠVP rozděleno: 1. ročník – fyzikální, ekologické a biologické vzdělávání, 2. ročník – chemické vzdělávání

Do třetího ročníku studia jsou v případě zájmu zařazeny nepovinné vyučovací předměty jako cvičení k procvičení a rozšíření znalostí z daných předmětů. Příprava je zaměřena na přípravu žáků k vyššímu stupni vzdělávání.