Podnikání – nástavbové studium denní

Podnikání – nástavbové studium denní

Učební plán – Podnikání – nástavbové studium denní

Kód a název oboru vzdělání: 64 – 41 – L/51 Podnikání

Název ŠVP: Podnikání – denní nástavbové studium

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník Celkem
Povinné
Český jazyk a literatura 4 4 8
Cizí jazyk 4 4 8
Matematika 4 4 8
Tělesná výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Ekonomika podniku 3 3 6
Účetnictví 4 4 8
Písemná a elektronická komunikace 2 2 4
Právo 1 1 2
Management 0 2 2
Marketing 2 0 2
Psychologie 1 0 1
Chod podniku 0 2 2
Mezinárodní obchod 1 1 2
Praxe 2 2 4
Odborná praxe 0 2 týdny 0
Celkem 32 33 65

Poznámky

Východiskem pro tvorbu ŠVP je rámcový vzdělávací program 64-41L/51 Podnikání.

Cizím jazykem je anglický nebo německý jazyk.

Škola zařazuje předměty dvou volitelných oblastí: matematické vzdělávání – matematiku, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích – ICT.

Disponibilní hodiny jsou určeny pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových témat, posílení hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, pro podporu zájmové orientace žáků.

Předmět praxe konají žáci v l. i ve 2. ročníku v konkrétních firmách, které si volí a s nimiž škola uzavírá smlouvu o provedení praxe. Týdenní vyučovací hodiny předmětu praxe se pro maximálně efektivní využití pobytu ve firmách slučují do jednodenního celku v dvoutýdenním cyklu.

Odbornou praxi konají žáci druhých ročníků ve firmách, které si volí a s nimiž škola uzavírá smlouvu o provedení odborné praxe. Odborná praxe je konána souvisle ve dvou týdnech. Termíny konání jsou stanoveny ředitelkou školy v organizačním zajištění daného školního roku.

Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost Počet týdnů v ročníku
1. ročník 2. ročník
Vyučování podle rozpisu učiva 33 30
Odborná praxe 0 2
Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce) 7 3
Maturitní zkouška 0 2
Celkem 40 37