Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce, kariérové poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Martina Vojáčková

Výchovný poradce v průběhu školního roku úzce spolupracuje a v rámci individuálních pohovorů komunikuje s žáky, kteří mají studijní, kázeňské, rodinné, zdravotní či jiné osobní potíže a podle potřeby a zájmu rodičů projednává problémy jejich dětí i s nimi.

Zabývá se pomocí žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslektikům, dysgrafikům, dysortografikům, dyskalkulikům), které eviduje, seznamuje s jejich poruchou ostatní pedagogy.

Budoucí maturanty informuje o možnostech dalšího studia a za pomoci Informačního a poradenského střediska úřadu práce o možnostech dalšího uplatnění ve světě práce.

Spolupracuje úzce s metodikem preventistou, který zajišťuje seznamovací kurz pro žáky prvních ročníků, jehož cílem je zjednodušit jejich vstup do nového prostředí, usnadnit navození normálních kontaktů s vrstevníky ve třídním kolektivu a být prevencí před šikanou a dalšími negativními sociálními jevy.

Školní poradenské pracoviště má zpracovaný Program poradenských služeb, na požádání je možné se s ním seznámit a poskytnout uvedené služby (viz hodiny VP a ŠMP, popř. je možné dohodnout jiný termín).

Informace pro studenty

Pomoc je zaměřena na následující oblasti:

 • problémy ve studiu
 • jak se učit
 • specifické poruchy učení
 • závěrečné zkoušky
 • státní maturita
 • kam po maturitě ( závěrečných zkouškách)

Informace pro rodiče

Osobní návštěvy a individuální konzultace:
V případě, že se jedná o závažný výchovný problém, dáváme přednost tomu, aby u jednání byli přítomni žák- rodič- učitel.

Třídní schůzky:  22.11 2022 a 17.4. 2024

Dny otevřených dveří: 29. 11. 2023 a 10. 1. 2024

Konzultační hodiny

Úterý      10:25 – 11.10 hodin

Čtvrtek    10:25 – 11.10 hodin

Možno i v jiném termínu – dle předchozí dohody.

Odkazy na právní předpisy

 • Školský zákon (561/2004 Sb.)
 • Novela školského zákona (472/2011 Sb.)
 • Vyhláška o poskytování poradenských služeb (116/2011)
 • Vzdělávání studentů se speciálními potřebami (147/2011)
 • Vyhláška o středním vzdělávání (13/2005)
 • 197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
 • 27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných