Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 

Přijímáme žáky do těchto oborů:
1) Studijní obory (čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání)

 – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční a daňový specialista
 – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Logistika v obchodní činnost

2) Učební obory (tříletý učební obor s výučním listem, denní forma vzdělávání)

 – 66-51-H/01 Prodavač – asistent prodeje smíšené zboží
 – 66-52-H/01 Aranžér
 – 29-53-H/01 Pekař – cukrář

3) Nástavbové studium

 – 64-41-L/51 Podnikání (studijní obor zakončený maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem)
    – dvouletý – denní forma vzdělávání
    – tříletý – dálková forma vzdělávání

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční a daňový specialista 15
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Logistika v obchodní činnost 15
66-51-H/01 Prodavač – asistent prodeje smíšené zboží 66
66-52-H/01 Aranžér 12
29-53-H/01 Pekař – cukrář 12
64-41-L/51 Podnikání – denní 30
64-41-L/51 Podnikání – dálkové 30

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení Od 1. 2. 2024 – do 20. 2. 2024

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro obory:
  – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční a daňový specialista
  – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Logistika v obchodní činnosti

– Splněná povinná školní docházka.
– Konání jednotné (státní) přijímací zkoušky a její výsledek: termíny konání: 12. a 15. dubna 2024, náhradní termíny: 29. a 30. dubna 2024; písemný test z českého jazyka a literatury – 60 minut; písemný test z matematiky – 70 minut.
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát.
– Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (Připadá-li některý ročník do školního roku 2019/2020, nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
– U uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a v souladu se školským zákonem nekoná na základě žádosti jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, ověří škola znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání rozhovorem (v den konání zkoušky). Pokud uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
Uchazeč se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií, zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.
– Uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie), umožní zadání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
– Uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie), promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem.
– Prokázání oprávněnosti pobytu na území České republiky (platí pro cizince dle § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).
– Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.

Způsob hodnocení uchazečů:
a) Počet bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce z ČJL (0 – 50 bodů) a MAT (0 – 50 bodů) – max. 100 bodů. Tato část představuje 80 % celkového výsledku.
b) Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1 pololetí 9. třídy – max. 25 bod, viz tabulka.. Tato část představuje 20% celkového výsledku.

Tabulka přiřazení bodů k průměrnému prospěchu

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 – 1,5 25
1,51 – 2,0 20
2,01 – 2,5 15
2,51 – 3,0 10
3,01 – 3,5 5
3,51 – 4 0

V případě bodové shody rozhodují pomocná kritéria:
1. Lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky – celkem.
2. Pokud shoda stále trvá – lepší prospěch v předmětech ČJL, MAT a 1. cizí jazyk. v 1. a 2. pololetí 8. třídy a pololetí 9. třídy na ZŠ jejich součtem.

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro obory:
  – 66-51-H/01 Prodavač – asistent prodeje smíšené zboží
  – 29-53-H/01 Pekař – cukrář

– Splněná povinná školní docházka.
– Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1 pololetí 9. třídy (Připadá-li některý ročník do školního roku 2019/2020, nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Pokud se uchazeč hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00.
– Zdravotní způsobilost stanovená pro daný obor v nařízení vlády potvrzená lékařem.
– Přijímací zkoušky se nekonají.
– U uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, ověří škola znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání rozhovorem. Pokud uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
– Prokázání oprávněnosti pobytu na území České republiky (platí pro cizince dle § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění)

Způsob hodnocení uchazečů:
O pořadí uchazečů rozhodne celkový průměr známek na vysvědčení v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Pokud se uchazeč hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00. V případě bodové shody rozhoduje lepší prospěch v předmětech v 1. a 2. pololetí 8. třídy a pololetí 9. třídy na ZŠ jejich součtem – ČJL, MAT a 1. cizí jazyk. Maximální počet získaných bodů je 50 – viz tabulka

Tabulka přiřazení bodů k průměrnému prospěchu

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 – 1,3 50
1,31 – 1,6 45
1,61 – 1,9 40
1,91 – 2,2 35
2,21 – 2,5 30
2,51 – 4 0

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro obor:
  – 66-52-H/01 Aranžér

– Splněná povinná školní docházka.
– Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (Připadá-li některý ročník do školního roku 2019/2020, nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Pokud se uchazeč hlásí z nižšího než 9. ročníku, je mu za chybějící vysvědčení přidělen průměrný prospěch 5,00.
– Zdravotní způsobilost stanovená pro daný obor v nařízení vlády potvrzená lékařem.
– Vykonání přijímací zkoušky:
      termín 18.4. 2024
      termín 19.4. 2024
      výtvarné ztvárnění úkolu na zadané téma – 60 bodů
      písemný test zaměřený na všeobecný výtvarný přehled – 20 bodů
– U uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, ověří škola znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání rozhovorem.
– Pokud uchazeč potřebnou úroveň znalosti českého jazyka neprokáže, nemůže být ke studiu přijat.
– Prokázání oprávněnosti pobytu na území České republiky (platí pro cizince dle § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).

Způsob hodnocení uchazečů:
O pořadí uchazečů rozhodne pořadí výsledků přijímací zkoušky – max. 80 bodů.
V případě bodové shody rozhoduje lepší prospěch v předmětech ČJL, MAT a 1. cizí jazyk.v 1. a 2. pololetí 8. třídy a pololetí 9. třídy na ZŠ jejich součtem.

 

Kritéria přijímacího řízení pro obor:
  – 64-41-L/51 Podnikání (denní i dálková forma)

– Přijat může být uchazeč, který úspěšně absolvoval nebo studuje ve 3. ročníku oboru vzdělání s kódem H.
– Konání jednotné (státní) přijímací zkoušky a její výsledek:
    termíny konání: 12. a 15. dubna 2024, náhradní termíny: 29. a 30. dubna;
    písemný test z českého jazyka a literatury – 60 minut
    písemný test z matematiky – 70 minut.
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát.
– Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru s výučním listem. (Připadá-li některý ročník do školního roku 2019/2020, nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle §1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
– U uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a v souladu se školským zákonem nekoná na základě žádosti jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka, ověří škola znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání rozhovorem. Uchazeč se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií, zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.
– Uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie) umožní zadání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
– Uchazeči, který má status osoby s dočasnou ochranou, se na základě písemné žádosti a dokladu, že je osobou s dočasnou ochranou (prostá kopie) promíjí písemná přijímací zkouška z českého jazyka; znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem
– Prokázání oprávněnosti pobytu na území České republiky (platí pro cizince dle § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění).
– Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny  podmínky konání zkoušky.

Způsob hodnocení uchazečů:
a) Počet bodů získaných v jednotné přijímací zkoušce z ČJL (0 – 50 bodů) a MAT (0 – 50 bodů) – max. 100 bodů. Tato tabulka část představuje 80 % celkového výsledku.
b) Průměrný prospěch uchazečů v 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru s výučním listem. – max. 25 bodů, viz tabulka. Tato část představuje 20% celkového výsledku.

Tabulka přiřazení bodů k průměrnému prospěchu

Průměrný prospěch Počet bodů
1,0 – 1,5 25
1,51 – 2,0 20
2,01 – 2,5 15
2,51 – 3,0 10
3,01 – 3,5 5
3,51 – 4,0 0

 

Rozhodnutí o přijetí
15. 5. 2024 (bude uveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy, v systému DIPSY).
Podle § 183 novely školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeč. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje/nevyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

Další kola přijímacího řízení
Vypíše ředitelka školy do 20. května 2024, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žáků.

 

V Kolíně 26. 1. 2024

Mgr. Zdeňka Pavlíková
ředitelka školy