Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 v souladu s ustanovením § 59 a ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění,

vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

školního roku 2022/2023

oborů

66-51-H/01 Prodavač – ŠVP Asistent prodeje – smíšené zboží

Kritéria:
 • doručení přihlášky do 1. března 2022
 • je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1.  pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky
 • přijímací zkouška se nekoná
 • ke studiu bude přijato 48 uchazečů
 • přihlásí-li se ke studiu více žáků, než kolik lze přijmout, o pořadí bude rozhodovat studijní průměr

Přihláška uchazečů o denní studium ze ZŠ

 

29-53-H/01 Pekař – ŠVP Pekař-cukrář

Kritéria:
 • doručení přihlášky do 1. března 2022
 • je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky
 • přijímací zkouška se nekoná
 • ke studiu bude přijato 12 uchazečů
 • přihlásí-li se ke studiu více žáků, než kolik lze přijmout, o pořadí bude rozhodovat studijní průměr

Přihláška uchazečů o denní studium ze ZŠ

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium denní
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium dálkové

Kritéria:
 • doručení přihlášky do 1. března 2022. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno
 • vykonání jednotné (státní) zkoušky z českého jazyka a matematiky:
  • 12. dubna 2022 na škole, která je na přihlášce uvedena na prvním místě
  • 13. dubna 2022 na škole, která je na přihlášce uvedena na druhém místě
  • započítává se lepší výsledek
  • náhradní termíny 10. a 11. května 2022
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Jeho znalost bude ověřena rozhovorem.
Hodnocení:
 • výsledky testů jednotné zkoušky 60% z celkového hodnocení
 • prospěchový průměr 2. pololetí 1. ročníku a 1. pololetí 2. a 3. ročníku učebního oboru – 40% z celkového hodnocení
 • Ke studiu bude v každé formě studia přijato 30 uchazečů dle výsledkového pořadí.

Přihláška uchazečů o nástavbové studium

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitelka školy zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.ssohavlickova.cz a písemně na úřední desce školy pro obory vzdělávání bez maturitní zkoušky dne 22. 4. 2022 a pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou dne 28. 4. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.

Potvrzení přijetí, odevzdání zápisového lístku. Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole (§ 60a odst. 6ŠZ), zanikají posledním dnem lhůty (/§ 60a odst. 6 ŠZ) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou: to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na  základě odvolání (§ 60 odst. 7 ŠZ).

Nástavbového a dálkového studia se zápisový lístek netýká!

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení je možno podat podle § 60e odstavce 3 výše uvedeného zákona odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V rámci odvolacího řízení budou využita i místa, jejichž obsazení nebude potvrzeno odevzdáním zápisového lístku.

Volná místa, která nebudou obsazena v prvním kole přijímacího řízení, budou nabídnuta ve 2. kole. Jeho termín a kritéria budou oznámeny bez zbytečného odkladu. V rámci druhého kola se Jednotná přijímací zkouška nekoná. Termíny a pravidla přijímacího řízení mohou být ještě upraveny podle aktuální epidemiologické situace.

V Kolíně 19. 1. 2022

Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy