Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 v souladu s ustanovením § 59 a ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění,

 vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

školního roku 2023/2024

do oborů

66-51-H/01

Prodavač
ŠVP Asistent prodeje – smíšené zboží

Kritéria:

 • doručení přihlášky do 1. března 2023
 • je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. a 2.  pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

Pokud se uchazeč hlásí z nižšího než 9. ročníku, bude s ním veden přijímací pohovor.

 • přijímací zkouška se nekoná
 • ke studiu bude přijato 38 uchazečů
 • přihlásí-li se ke studiu více uchazečů, než kolik lze přijmout, o pořadí bude rozhodovat prospěchový průměr

 

29-53-H/01  
Pekař
ŠVP Pekař – cukrář

Kritéria:

 • doručení přihlášky do 1. března 2023
 • je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. a 2.  pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky

Pokud se uchazeč hlásí z nižšího než 9. ročníku, bude s ním veden přijímací pohovor.

 • ke studiu bude přijato 12 uchazečů
 • přihlásí-li se ke studiu více uchazečů, než kolik lze přijmout, o pořadí bude rozhodovat prospěchový průměr

66-52-H/01 Aranžér

Kritéria:

 • doručení přihlášky do 1. března 2023
 • je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky
 • vykonání školní přijímací zkoušky:
 1. termín 17.4. 2023
 2. termín 18.4. 2023

(uchazeč uvede zvolený termín na přihlášce)

 • výtvarné ztvárnění úkolu na zadané téma a písemný test zaměřený na všeobecný výtvarný přehled
 • ke studiu bude přijato 12 uchazečů dle pořadí výsledků přijímací zkoušky, při rovnosti výsledku přijímací zkoušky bude o pořadí rozhodovat prospěchový průměr

64-41-L/51
– nástavbové studium denní
– nástavbové studium dálkové

Kritéria:

 • přijat může být uchazeč, který úspěšně absolvoval nebo studuje 3. ročník oboru vzdělání s kódem H
 • doručení přihlášky do 1. března 2023

uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno
 • vykonání jednotné (státní) zkoušky z českého jazyka a matematiky:
 1. 4. 2023 na škole, která je na přihlášce uvedena na prvním místě
 2. 4. 2023 na škole, která je na přihlášce uvedena na druhém místě

náhradní termíny 10. a 11. května 2023

 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Jeho znalost bude ověřena rozhovorem v den zkoušky.
 • Hodnocení:

– výsledky testů jednotné zkoušky 60% z celkového hodnocení

– prospěchový průměr 2. pololetí 1. ročníku, 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí

 1. ročníku učebního oboru – 40% z celkového hodnocení
 • Ke studiu bude v každé formě studia přijato 30 uchazečů dle výsledkového pořadí.

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitelka školy zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod kódovými čísly na www.ssohavlickova.cz a písemně na úřední desce školy pro obory vzdělávání bez maturitní zkoušky dne 22. 4. 2023 a pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou dne 28. 4. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.

Potvrzení přijetí, odevzdání zápisového lístku Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole (§ 60a odst. 6 ŠZ), zanikají posledním dnem lhůty (§ 60a odst. 6 ŠZ) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou: to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60a odst. 7 ŠZ).

Nástavbového a dálkového studia se zápisový lístek netýká!

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení je možno podat podle § 60e odstavce 3 výše uvedeného zákona odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Volná místa, která nebudou obsazena v prvním kole přijímacího řízení, budou nabídnuta ve 2. kole. Jeho termín a kritéria budou oznámeny bez zbytečného odkladu.

V Kolíně 13. 1. 2023
Mgr. Zdeňka Pavlíková
ředitelka školy