Způsob hodnocení profilových zkoušek MZK

Způsob hodnocení profilových zkoušek MZK

V souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, zveřejňuje ředitelka školy

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2019.

1. Blok ekonomických předmětů – ústní forma
25 otázek. Konečná známka je výsledkem dohody mezi zkoušejícím a přísedícím.
Hodnocení prospěchu žáka se provádí klasifikačními stupni:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný
Stupeň 1 (výborný) – žák zodpoví otázku samostatně a v celém rozsahu. Pohotově a správně reaguje na podotázky položené zkoušejícím, příp. přísedícím.
Stupeň 2 (chvalitebný) – žák zodpoví otázku v podstatě samostatně a v celém rozsahu, přípustné jsou drobnější nepřesnosti.
Stupeň 3 (dobrý) – v odpovědi žáka jsou nepodstatné mezery a chyby, které žák dokáže s pomocí zkoušejícího, příp. přísedícího opravit.
Stupeň 4 (dostatečný) – v odpovědi žáka jsou vážné mezery a chyby. V ústním projevu jsou vážné nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti.
Stupeň 5 (nedostatečný) – v odpovědi žáka jsou velmi závažné a značné nedostatky, které nedokáže opravit ani s pomocí zkoušejícího, příp. přísedícího.

2. Maturitní práce a její obhajoba
Po odevzdání maturitní práce je vyhotoven písemný posudek, ve kterém navrhne známku jak vedoucí práce, tak i oponent. Práce je hodnocena komplexně, tzn. z hlediska obsahového a odborného, z hlediska úrovně technického zpracování a jazykové správnosti. Posudek je předán žákovi společně s vysvědčením za poslední ročník.
Při profilové zkoušce je maturitní práce a její obhajoba hodnocena následujícím způsobem:
Žák získá celkem 5 dílčích známek
1. od vedoucího práce /viz posudek/
2. od oponenta /viz posudek/
3. za technické zpracování
4. za jazykovou správnost
5. za celkovou úroveň prezentace /vystupování žáka, pohotovost, schopnost navázat kontakt a zodpovídat dodatečně položené otázky/
a výsledné hodnocení je jejich průměrem.

3. Praktická zkouška z Účetnictví
Verze: 1, 3
Hodnocení:
část                      body
rozvaha                  8
dopočet ZK           2
701                          1
předkontace       56
téčka                    10
710                         7
702                        6
DZP                       2
Odpisy                  8 (3 – lineár, 5 – zrychlené)
celkem              100

Klasifikace:
85 b včetně – 100      1
70 b včetně –   84     2
56 b včetně –   69     3
40 b včetně-     55     4
39 a méně                  5

Verze: 2
Hodnocení:
část                                       body
rozvaha                                   8
dopočet ZK                            2
701                                           1
předkontace                        56
téčka                                     10
710                                          7
702                                         6
DPH                                       1
Výpočet čisté mzdy            9
celkem                              100

Klasifikace
85 b včetně – 100      1
70 b včetně –   84      2
56 b včetně –   69      3
40 b včetně-     55      4
39 a méně                   5

V Kolíně 21. 3. 2019
Mgr. Zdeňka Pavlíková
ředitelka školy

Zanechte komentář